Reserverings- en boekingsvoorwaarden
 
Villa Jan Thiel heeft zich middels deze website toegelegd op het huren/verhuren van vakantieaccommodaties in de ruime omgeving van Jan Thiel te Curaçao. De huurovereenkomst wordt aangegaan met de eigenaar van de aangeboden accommodatie; Villa Jan Thiel is slechts bemiddelaar.
De voorwaarden voor deze huurovereenkomst zijn als volgt:

1. OVEREENKOMST:
Zodra Huurder aangeeft interesse te hebben in het huren van een accommodatie ontvangt deze een offerte met vermelding van de huurkosten en een kopie van de huurvoorwaarden.
Indien Huurder de offerte om wil zetten in een boeking zal Huurder per omgaande zijn volledige adres, telefoonnummer en geboortedatum doorgeven alsmede een opgave doen van alle medereizigers met naam en geboortedatum.
Hierna zal Villa Jan Thiel in haar hoedanigheid als Bemiddelaar een factuur sturen.

 • Bij het voldoen van de aanbetaling van de factuur verklaart Huurder akkoord te zijn met de Huurvoorwaarden zoals hem zijn toegestuurd en/of welke te vinden zijn op de website www.villajanthiel.com
 • Villa Jan Thiel is gerechtigd om een reservering te weigeren op grond van leeftijd en/of groepssamenstelling of aanvullende voorwaarden stellen. Dit in opdracht van en in overleg met Verhuurder.

2. FACTUUR:
Zodra de factuur door Huurder is ontvangen wordt van hem/haar een aanbetaling verlangt van 25% van de totale hoofdsom.
Deze dient binnen 5 dagen door Villa Jan Thiel te zijn ontvangen waarna Villa Jan Thiel direct per mail bevestiging van ontvangst naar Huurder zal sturen.
Het restant van de hoofdsom t.w. 75% dient uiterlijk 8 weken voor aankomst te zijn voldaan. De uiterste betaaldatum staat op de factuur vermeldt.

 • Indien een boeking tot stand komt met aankomst binnen de 8 weken is Huurder verplicht het gehele factuurbedrag per omgaande te voldoen.
 • Op de factuur is een waarborgsom opgenomen. De hoogte hiervan verschilt per accommodatie. Binnen 14 dagen na de huurperiode zal deze borg worden teruggestort op de bankrekening van de laatste betaling door Huurder aan Villa Jan Thiel gedaan onder aftrek van kosten zoals in de Overeenkomst zijn vermeldt en eventuele door Huurder of medereizigers toegebrachte schade.
 • Indien de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan is Huurder in verzuim en wordt de Overeenkomst geannuleerd mits er schriftelijke toestemming is gegeven door Villa Jan Thiel om betaling op een ander moment te doen.
 • Er kan pas toegang verleent worden tot de accommodatie als de gehele huursom door Villa Jan Thiel is ontvangen.
 • Tot het moment dat de gehele huursom is voldaan is de Huurder hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor betaling van het gehele factuurbedrag.
 • De Huurovereenkomst komt tot stand tussen Verhuurder/Eigenaar en Huurder. Villa Jan Thiel is slechts bemiddelaar en is zelf geen partij bij de overeenkomst.

3. VERZEKERING:

 • Wij adviseren ten zeerste om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten voor het geval u onverhoopt niet kunt komen
 • De Verhuurder heeft zijn accommodatie en inboedel verzekerd echter uw eigendommen zijn niet meeverzekerd. Sluit u daarom ook een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering en reisverzekering af. Voor advies over verzekeringen kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

4. WIJZIGINGEN DOOR HUURDER:
Na totstandkoming van de Overeenkomst kan Huurder om wijzigingen verzoeken.

 • Aanvragen tot wijzigingen in de Overeenkomst dienen altijd schriftelijk te worden gedaan.
 • Aanvragen voor een wijziging die niet tijdens kantooruren of tijdens zon- of feestdagen worden gedaan worden pas behandeld op de eerst volgende werkdag na aanvraag
 • Indien nodig moet de Verhuurder toestemming geven voor een wijziging.
 • Aangebrachte wijzigingen in de Overeenkomst gelden voor alle Medereizigers.
 • Wijzigingen zijn pas definitief indien ze schriftelijk zijn bevestigd door Villa Jan Thiel.
 • Wijzingen leiden nooit tot restitutie van reeds betaalde bedragen of van vermindering van het oorspronkelijke factuurbedrag.
 • Het is Huurder niet toegestaan de accommodatie onder te verhuren of anderzins aan derden in gebruik te geven.
 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Villa Jan Thiel met meer Reizigers de villa te bewonen als op de factuur vermeld staat

5. VOORBEREIDING VOOR UW VAKANTIE:
Als uiterlijk 8 weken voor aankomst de gehele huursom door Villa Jan Thiel is ontvangen wordt de boeking verder verwerkt.

 • Villa Jan Thiel stuurt per mail meer informatie over de accommodatie. Hierin staat een beschrijving van de accommodatie, meer informatie over de omgeving, de gegevens van de beheerders van de accommodatie en de gang van zaken tav de sleuteloverdracht.
 • Wij zullen Huurder vragen de vluchtgegevens zoals vluchtnummer en te verwachten aankomsttijd te vertrekken zodat wij de beheerders van de accommodatie kunnen informeren hoe laat ze de gasten kunnen verwachten
 • Huurder is zelf verantwoordelijk voor het in orde zijn van de juiste reisdocumenten. Indien de Huurder of zijn medereizigers de reis niet of niet geheel kan maken omdat de documenten niet juist of onvolledig zijn vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van de huursom plaats.
 • Indien Huurder een kinderbedje of kinderstoel nodig heeft kan deze ons dit doorgeven. Indien de accommodatie deze niet zelf ter beschikking heeft zal hiervoor een kleine vergoeding worden gevraagd.
 • Indien Huurder een airporttransfer van Hato Airport naar de accommodatie wenst kan Huurder dit bij ons aangeven. Villa Jan Thiel verzorgd deze rit met alle plezier. Vraagt u voor de exacte kosten een van onze medewerkers.
 • Villa Jan Thiel adviseert u graag over huurautos.

6. ANNULERING:
Indien een Overeenkomst wordt geannuleerd is de Huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 56ste dag (exclusief) voor de dag van aankomst: de aanbetaling van 25%
 • Bij annulering van de 56te dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst : 60% van de huursom.
 • Bij annulering van de 28ste dag (inclusief) tot de 7e dag voor de dag van aankomst : 90% van de huursom.
 • Bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot de dag van aankomst of daarna : 100% van de huursom

7. ANNULERING DOOR VILLA JAN THIEL:
Villa Jan Thiel heeft het recht de Huurovereenkomst te ontbinden wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn zodanig dat in alle redelijkheid Villa Jan Thiel niet gehouden kan worden aan de Overeenkomst. Hieronder wordt gerekend: Brand, natuurrampen, verkoop van de woning e.d. In dit geval zal Villa Jan Thiel er alles aan doen om vervangende accommodatie te zoeken die minstens zo goed is als de oorspronkelijke accommodatie. Indien de oorzaak van deze omstandigheden aan de Huurder of zijn medereizigers kunnen worden toegerekend komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Huurder.

8. HUISDIEREN:
Huisdieren zijn NIET toegestaan in de accommodatie mits hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door Villa Jan Thiel.

9. ROKEN:
Het is onder alle omstandigheden absoluut verboden om binnenshuis te roken. Wij verzoeken Huurder met nadruk om deze leefregel te respecteren. Uiteraard is roken buitenshuis geen enkel probleem.

10. ZWEMBAD:
Bij de meeste accommodaties wordt het gebruik van een zwembad aangeboden, al dan niet op eigen terrein. Het kan gebeuren dat er door een technisch probleem (tijdelijk) geen gebruik kan worden gemaakt van het zwembad. Uiteraard zal er alles aan worden gedaan om het probleem te verhelpen echter aanvaard Verhuurder geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen gebruiken van het zwembad en/of daardoor geleden schade.

 • Het is niet toegestaan met glaswerk bij het zwembad te vertoeven.
 • Kinderen mogen uitsluitend onder toezicht van ten minste 1 volwassene van het zwembad gebruik maken
 • Wij adviseren met klem kinderen een zwemvest te laten dragen in de omgeving van het zwembad
 • Indien een accommodatie een net of anderszins een beveiliging aanbiedt bij het zwembad mag dit nooit als substituut worden gezien van toezicht van de volwassenen voor de kinderen
 • Het is niet toegestaan de technische installatie van het zwembad te bedienen. Huurder wordt verzocht eventuele storingen direct aan de beheerder te melden
 • Het is niet toegestaan naakt te zonnen op het buitenterrein van de accommodatie
 • Verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden bij ongelukken in en rond het zwembad die bij de accommodatie wordt aangeboden.

11. ALARM INSTALLATIE:
De meeste accommodaties zijn voorzien van een alarm installatie. Het is verplicht om deze in werking te stellen zodra de woning verlaten wordt. Indien het alarm niet was ingeschakeld ten tijde van een inbraak is Huurder aansprakelijk voor de geleden schad

12. OVERLAST DOOR HUURDER:
Het is absoluut niet toegestaan aan Huurder om:

 • feestjes of partijtjes te organiseren in de gehuurde accommodatie
 • luide muziek te spelen, ook niet overdag
 • niet bij Villa Jan Thiel aangemelde gasten te laten overnachten in de accommodatie
 • drugs in elke vorm en van elke soort in en rond de accommodatie te gebruiken
Tevens zal Huurder met respect omgaan met de omgeving van de accommodatie zodat bewoners van omringende accommodaties geen last hebben van geluidsoverlast, zwerfafval of anderszins oneigenlijk gebruik van het Gehuurde.

13. AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER:
Verhuurder is niet aansprakelijk voor:

 • diefstal
 • schade en/of verlies tijdens de huurperiode van de accommodatie
 • ongevallen in en om de accommodatie
 • tijdelijke storingen van apparatuur in en om de accommodatie
 • ongevallen in en om het zwembad van de accommodatie
 • storingen van water- en/of stroomvoorzieningen
 • overlast van activiteiten van buiten het gehuurde perceel, inclusief bouwactiviteiten in de buurt van de accommodatie of overmacht van welke aard dan ook.

13. AANSPRAKELIJKHEID VILLA JAN THIEL:
Alle accommodaties zijn bekend bij Villa Jan Thiel en vooralsnog als zeer goed bevonden. Villa Jan Thiel treedt echter uitsluitend op als Bemiddelaar tussen Huurder en Verhuurder en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de boeking en de staat van de accommodatie. Uiteraard zal Villa Jan Thiel voor een uiterst zorgvuldige uitvoering van de door haar aangeboden diensten zorgen.

14. AANSPRAKELIJKHEID HUURDER:
Huurder en Medereizigers zullen zich gedragen zoals het een goed Huurder betaamt.

 • Veroorzaakte schade zal direct aan de beheerder worden gemeld
 • Eventuele technische problemen zullen direct aan de beheerder worden gemeld
 • Bij vertrek uit de woning zal al het vuil zijn verwijderd en wordt de accommodatie bezemschoon opgeleverd
 • Huurder is verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn medereizigers.
 • BEGRIPPEN

  HUURDER:
  Een natuurlijke persoon die Villa Jan Thiel opdracht geeft voor bemiddeling bij het tot stand komen van een Overeenkomst tot huur van een vakantie accommodatie tussen Huurder en Verhuurder.

  VERHUURDER:
  De Verhuurder is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de eigenaar is van de vakantie accommodatie

  BEMIDDELAAR:
  Villa Jan Thiel heeft de rol van Bemiddelaar bij het tot stand komen van een Huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder. Villa Jan Thiel is zelf geen partij bij de Overeenkomst.

  Villa Jan Thiel is deelnemer van het SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden).
  Alle boekingen die tot stand komen met Villa Jan Thiel als bemiddelaar vallen onder deze garantieregelingen

   
  HOME VAKANTIEVILLA'S AUTOHUUR DISCLAIMER HUURVOORWAARDEN PRIVACYVERKLARING CONTACT
  © 2007-2024 Villajanthiel.com - Alle rechten voorbehouden